Valíček: Švýcarská důchodová reforma 2020

Admin HLP Leave a Comment

Úvod

Švýcarsko má sociální systém vystavěný na deseti sociálních zařízeních, která vycházejí ze zákona. V praxi se dobře osvědčují.

Všechny však podléhají během let okolním vlivům, především ekonomickým, demografickým a sociálním. Lidé žijí déle, do důchodu přijdou silné ročníky a výnosy z investic jsou již léta vzdálená předpokladům a očekáváním. To se projevuje především na 1. a 2. pilíři. Například již od roku 2020 budou kapitálové rezervy v 1. pilíři ubývat.

Současně se změnily potřeby lidí. Jen asi polovina pracujících jde do důchodu ve věku 64/65 let. Z toho vyplývají přání jako plynulý přechod do důchodového věku.

Tyto vlivy je třeba zavčas rozeznat, analyzovat a provést opatření, tj. reformu, která garantuje funkci sociálního systému pro další léta.

Švýcarská důchodová reforma 2020 zahrnuje 1. a 2. pilíř. Její začátek byl nastartován řadou výzkumných prací z oblasti demografie a sociologie. Výsledky, známé již od roku 2012, pomohly formulovat cíle reformy 2020. Jedná se o největší reformu za posledních 50 let.

1. a 2. pilíř, finanční základ pro penzijní období

1. pilíř – státní důchod byl založen v r. 1948. 2. pilíř – firemní důchod byl uzákoněn v r. 1985.

Na základě 1. a 2. pilíře garantuje ústava plynulý, finančně zajištěný přechod z pracovního do důchodového období.

Finanční zajištění znamená, že příjem v důchodu by neměl klesnout pod 60% posledního příjmu. Zatím co 1. pilíř se vyrovnává s ohledem na cenový a mzdový vývoj, tak 2. pilíř prakticky vyrovnáván není, totiž nezbývají na to finance.

Od r. 1948 bylo provedeno 10 důchodových revizí, z toho 11. revize v r. 2004 byla odmítnuta. Důvodem bylo zvýšení věku žen pro odchod do důchodu z 64 let na 65 let. Také snížení minimálního koeficientu pro výpočet důchodu z 2. pilíře bylo ve státním referendu v r. 2010 zamítnuto.

Poslední, 12. revize přebírá zkušenosti z předchozí revize a tímto se na ni začalo pracovat již před rokem 2010, její uzavření a zavedení do praxe je v r. 2020.

Důchodová reforma 2020, běh na dlouhou trať Fáze reformy

Hlavní cíle reformy

Již v roce 2012 formovala vláda svoji představu, reformní návrh, týkající se opatření, která vedou ke konsolidaci financí důchodového systému. Centrálním bodem je uchování dosavadních dávek, tj. hlavní zájem všech pojištěnců. Reforma se týká obou pilířů a obsahuje následující opatření:

1. Referenční věk pro odchod do důchodu: pro ženy a muže stejný, 65 let.

2. Flexibilita: Vylepšení předčasného důchodu, existují-li příspěvky již ve věku před 20. rokem.

3. Částečný důchod: Ve věku od 62 let se mohou pracující rozhodnout, zda chtějí pracovat částečně a zároveň pobírat částečný důchod.

4.  2. pilíř a jeho minimální koeficient pro přepočet: klesne z 6,8% na 6%.

5. K udržení dosavadní úrovně vyplácení v 2. pilíři jsou naplánovány následující opatření:

 • Spořící proces v 2. pilíři bude trvat minimálně do věku 62 let a ne jako dosud do věku 58 let.
 • Spodní mzdová hladina pro vstup do 2. pilíře bude snížena, aby měli přístup i pracovníci s nízkým příjmem, dále s několika částečnými výdělky nebo částečně zaměstnaní. Toto opatření vychází vstříc především ženám.
 • Předpokládá se dodatečné financování, aby se udržela úroveň vyplácení pro přechodnou generaci.

6. Transparence penzijních pokladen: Kontrola výše min. kvót, zveřejnění provozního účtování, vytvoření nástroje k zamezení subvencování, dále též transparence týkající se nákladů na penzijní pokladnu a správu majetku.

7. Stanovení minimálního úroku: Požadovaný min. úrok bude stanoven na konci roku s ohledem na docílený výsledek a nikoliv jako dosud na konci podzimu pro příští rok.

8. Platba pro pozůstalé v 1. pilíři: Sirotčí důchod bude zvýšen, ale vdovský důchod pro vdovy s dětmi bude snížen. Vdovský důchod pro ženy bez dětí bude zrušen.

9. Další body k reformnímu návrhu přicházejí v r. 2013:

 • Vyplácení a příspěvky v pilířích je třeba upravit s ohledem na vývoj společnosti.
 • V 1. pilíři je třeba nastavit příspěvky stejně jak pro zaměstnance, tak i pro samostatné pracovníky.
 • Finanční mezery v 1. pilíři je nutno překlenout z DPH a nikoliv se sníženým důchodem.
 • Zaručit ochranu likvidity v horších časech.
 • Stát musí dostat prostor pro finanční vyjednávání.

20. listopadu 2013 otevřela vláda proces externího posouzení ke stávající reformě, uzávěrka byla 31. března 2014.

Nejdříve proběhla korespondence, která byla zaslána na 88 úřadů a organizací, jako kantony, politické strany, obecní úřady, svazy obcí a měst, dále na různé organizace a pojišťovny, které o to projevily zájem. Provedlo se zveřejnění na internetu. Z 88 jich reagovalo písemně 79. Další podněty přišly od neoslovených, kterých bylo 89. Všechny podněty byly shrnuty do jednoho dokumentu, jehož obsah byl zpracován do tzv. Reformní směrnice vlády. Tento dokument byl vydán 19. listopadu 2014 a obsahuje základní elementy reformy 2020:

 1. Stejný referenční věk pro odchod do důchodu pro muže i ženy: Referenční věk pro obě pohlaví je stanoven na 65 let. To platí pro 1. a 2. pilíř. Referenční věk znamená, že 1. a 2. pilíř nemají zkrácení ani přídavek.
 2. Flexibilní a individuální tvorba penzionování: Věk pro odchod do důchodu může být zvolen ve věku 62 až 70 let. Přitom se může brát celá nebo částečná penze. Do doby, než se bude pobírat celá penze, může se provést její zlepšení dodatečnými příspěvky až do výše maximální penze. Nově budou osoby s nižším příjmem, které byli dlouho zaměstnáni, při předčasném penzionování méně kráceni na důchodu jak dosud.
 3. Modifikace koeficientu pro výpočet důchodu ve 2. pilíři: Ve 2. pilíři se provede změna koeficientu pro výpočet podnikové penze a to vzhledem k prodloužení života a dosud dosahovaných kapitálových zisků. Během 4 let se koeficient bude snižovat každým rokem o 0,2% až dosáhne úrovně 6%. Ve 2. pilíři zůstávají vyplácené dávky zachovány: odstraňuje se tzv. koordinační modifikace, starobní bonusy budou upraveny tak, že důchody i přes snížení přepočtového koeficientu neklesnou. Starším pracujícím vypomůže při tvorbě kapitálu zabezpečovací fond. Přitom starobní bonusy ve věku nad 45 let nebudou již zvyšovány, čímž se zlepší situace pojištěnců na pracovním trhu.
 4. Snížené náklady pro vedení penzijní pokladny: Ve 2. pilíři se provede lepší rozdělení přebytku financí, zlepší se dozor a též se zviditelní obchody s financemi. Jestliže dnes si mohly nechat penzijní pokladny až 10% z výnosu, potom nově jen max. 8%.
 5. Dávky pro pozůstalé: Vdovské důchody v 1. pilíři dostávají jen ženy mající sirotky nebo děti, které vyžadují péči. Vdovské důchody se krátí z 80% na 60%, současně se zvyšuje sirotčí důchod z 40% na 50%.
 6. Stejné příspěvky pro samostatně podnikající a zaměstnance: V 1. pilíři se zavádí rovnoprávnost mezi samostatně podnikajícími a zaměstnanci. V obou případech budou platit stejné příspěvky, tj. dosavadní degresivní stupnice pro samostatně podnikající se ruší.
 7. Lepší přístup ke 2. pilíři:  Vstupní příjmová hladina se snižuje z dnešních 21‘000 CHF na 14‘000 CHF. Tímto na 2. pilíř dosáhnou zaměstnanci s menším platem nebo s větším počtem pracovních úvazků. Zde se vychází vstříc především ženám.
 8. Dodatečné financování 1. pilíře: Zvýšení DPH nejvýše o 1,5% zajistí nutné prostředky pro financování 1. pilíře. V okamžiku zavedení reformy bude DPH zvýšeno o další 1%. Další zvýšení nastane, bude-li to 1. pilíř vyžadovat.
 9. Ochrana likvidity v 1. pilíři: Zásahový pojistný mechanismus v 1. pilíři je včasné opatření. Je dané kritériem, kdy úroveň vyrovnávacího fondu by měla klesnout pod 70% finančních vydání/rok. V tomto případě vláda musí navrhnout opatření vedoucí k nápravě. V případě, že vyrovnávací fond dokonce poklesne pod 70%, potom se spustí automaticky předem definovaná opatření.
 10. Jednodušší finanční toky mezi státem a 1. pilířem:  Stát upustí od podílu 17% z DPH tzv. demografického procenta, které se vybíralo od r. 1999 pro 1. pilíř. Naproti tomu bude příspěvek státu na 1. pilíř snížen z 19,55% na 18% výdaje z 1. pilíře.

Závěr

V srpnu 2015 sociální a zdravotní komise senátu odsouhlasila Reformní směrnici vlády 2020. Parlamentární sociální a zdravotní komise v letošním roce akceptovala návrh a provedla první čtení, následuje podrobné zpracování, které bude zakončeno na podzim tohoto roku.

Řada opatření povede ke změně zákonů. Zvýšení DPH je zakotveno v ústavě. Změny je třeba náležitě provázat, aby reformní požadavky byly také financovatelné.

Poslední slovo před zavedením reformy 2020 má celostátní referendum. Vzhledem k obsahu Reformní směrnice vlády 2020 a dosavadnímu průběhu se dá očekávat souhlas.

Použité zdroje:

 1. http://www.bsv.admin.ch/altersvorsorge_2020
 2. https://www.parlament.ch
 3. http://www.edi.admin.ch/dokumentation
 4. http://www.reform-altersvorsorge-2020.ch/
 5. Thurnherr, Stefan, „Pensionskasse“
 6. Stauffer, Hans-Ulrich, „Gut vorsorgen: Pensionskasse, AHV und 3. Säule“

Ing. Ivan Valíček

________________

Autor poskytl souhlas se zveřejněním příspěvku na webových stránkách Odborné komise pro důchodovou reformu. Příspěvek nevyjadřuje názor Odborné komise pro důchodovou reformu, nýbrž pouze osobní názory a zkušenosti autora. Příspěvek neprošel jazykovou ani věcnou korekturou.

AdminValíček: Švýcarská důchodová reforma 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *