Nespravedlivé krácení vdovských a vdoveckých důchodů

Admin HLP Leave a Comment

Dovoluji si Vás tímto způsobem upozornit na postavení vdov a vdovců od roku 1996 a zejména od roku 2012. Současný stav na mě působí dojmem, že se jedná o spolčení proti jedné skupině obyvatel. Nebudu zacházet do detailů, se zákonem o důchodovém pojištění se může každý seznámit.

Toto je vývoj podmínek na pokračování výplaty kráceného vdovského důchodu, které musí ovdovělá žena splnit:

do 31.12. 1995: dosáhla věku 45 let a vychovala 2 děti nebo dosáhla věku 50 let

od.1.1. 96 do 31.12. 2009 když do pěti let od zániku vdovského důchodu dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku

1.1.  2010 až 31.12 2011 Když do pěti let od zániku důchodu dosáhla věku alespoň o 4 roky nižšího než činí důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je –li důchodový věk nižší. /den D/

Od 1.1 2012 dosud

Když do dvou let od zániku dosáhla věku alespoň o 4 roky nižšího než činí důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je –li důchodový věk nižší./den D/

A nyní konkrétní příklad působení nyní platného znění zákona:

Havárie vozidla, v něm dvě manželské dvojice, ženy jsou sestry dvojčata, tedy stejného data narození.

Den D je u obou stejný.

První vychovala 4 děti, měla nízký příjem, protože z důvodu péče o rodinu nemohla budovat kariéru. Manžel měl vysoké příjmy, rodinu dokázal zabezpečit. Vdova bude mít starobní důchod velmi nízký.

Druhá žena je bezdětná, budovala kariéru, měla dostatečné příjmy, to se projeví na výši starobního důchodu.

Manžel první ženy na místě zemřel, žena, jejíž děti už byly zaopatřené, pobírala jeden rok plný vdovský důchod a když se po roce zajímala o to, kdy bude mít nárok na pokračování vdovského důchodu, zjistí, že   není dodržená lhůta 2 roky /den D/ .Je překročená o dva měsíce. Nemá ve stáří nárok na krácený vdovský důchod. Se svým nízkým starobním důchodem je odsouzena k chudobě, přestože dala společnosti 4 děti a její manžel svými vysokými příjmy přispěl do důchodového systému.

Manžel druhé ženy byl těžce zraněný a zemřel 5 měsíců po havárii. Jeho manželka rovněž pobírala rok plný vdovský důchod ale na rozdíl od své sestry stihla   lhůtu do 2 roky do dne D. Ještě měla tři měsíce rezervu. Tato žena s vysokým starobním důchodem má nárok na vdovský důchod po svém manželovi.

Vnímáte tu nespravedlnost, na které jste se podíleli a proti níž nikdo nic nedělá? Zřejmě všichni souhlasíte.

Je zřejmé, že nejhumánnější je přístup k vdovám do konce roku 1995. Zřejmě je to znění zákona ještě z dob nesvobody.

Dovoluji si učinit tento podnět:

Přepracovat zákon o důchodovém zabezpečení tak, aby na krácený vdovský důchod měly nárok všechny vdovy, které dosáhly určitého věku. Nynější a předchozí znění zákona od roku 1996 prohlásit za diskriminační a umožnit vdovám, aby na základě žádosti získaly krácený vdovský důchod s účinností od data podání žádosti. Případně se zpětnou účinností od konkrétního věku.

Zdůvodnění:

Je obecně známo, že většina osaměle žijících důchodců žije v chudobě. Otevřeně se o tom mluví.

Představte si, jaká je situace osamělých žen, které nemají na základní životní potřeby. Musí šetřit na topení, nemají na kvalitní potraviny, žijí v sociálním osamění protože výdaje na dopravu a kulturu si nemohou dovolit. Když jim odejdou zuby, nemají na zubaře. A to se ještě musí nechat šikanovat od státu, který je nutí k revizím kotlů, za které musí platit nehorázné peníze, které nemají.

Jsem přesvědčená, že je zákon ve vztahu k vdovám a vdovcům protiústavní. Připravuje je o lidskou důstojnost. Nemají rovná práva pokud jde o nárok na pokračování kráceného vdovského důchodu.

Porodnost   neovlivní zvýšení odčitatelných položek z daně ani zvýšení přídavků na dítě.

Problémem je chování společnosti k matkám. Zákon o důchodovém pojištění je toho dokladem..

Apeluji na Vaši lidskost. Neštěstí se může stát i Vám. Odpovíte mi?

Druhá část:

Ve svém otevřeném dopisu datovaném 17.1. 2017 jsem Vás upozornila na situaci vdov a vdovců.

Obrátila jsem se na ministryni práce a sociálních věcí. Popsala jsem problém a současné požádala s odvoláním na zákon o svobodném přístupu k informacím o předání analýz, které podle mé mého názoru měly předcházet změnám zákona, který zhoršuje podmínky vdovám. Domnívala jsem se, že byla vyčíslena celková úspora a posouzeny vlivy změn na modelové situace vdov.

Odpověď č.j. MPSV-2017/8386 podepsal ředitel odboru sociálního pojištění. V odpovědi se uvádí, že odůvodnění změn právní úpravy jsou   ve Sněmovním tisku č. 435 z roku 2008 a ve Sněmovním tisku 277 z roku 2011

Žádné jiné analýzy pro tento účel prý zpracovány nebyly, tudíž je nelze poskytnout. V uvedených sněmovních tiscích jsem našla jen text změn zákona. Přílohy, které jsou tam uvedeny, nejdou otevřít, ale domnívám se, že v nich žádné výpočty nejsou. Jistě by byly k dispozici na MPSV.

Zdráhám se uvěřit, že tak zásadní zásah do života vdov byl proveden tak, že si to někdo stanovil bez patřičných výpočtů.

V odpovědi je ještě uvedeno:

Účelem vdovského důchodu není a nikdy nebylo zabezpečit vdovu touto dávkou až do její smrti, ale jak již bylo uvedeno, pouze po dobu trvání zákonem stanovené sociální situace.

Já mám názor, že do konce roku 1995 tomu tak bylo. Jaký byl motiv pro změny v dalších obdobích si nedovedu vysvětlit, když nejsou podloženy žádnou analýzou.

Z příkladu ,který jsem uvedla v prvním dopisu vyplývá, že stát je schopen „znárodnit“ prostředky ,které manžel vdovy se čtyřmi dětmi zaplatil na důchodový účet a použít je na jiné účely. V minulosti dokonce na úhradu schodku státního rozpočtu.

V mém okolí žije vdova, která se po zjištění, že nebude ve stáří mít po manželovi vdovský důchod, zhroutila a dodnes se léčí na psychiatrii. Do data D chybělo několik týdnů.

V Českém rozhlasu jsem slyšela, že vysokoškoláci, kteří letos zahájili studium nebudou mít roky studia započtené do odpracované doby pro účely nároku na důchod. Už ani nepátrám po nějakém zdůvodnění.

 

S úctou Jiřina Siegelová

AdminNespravedlivé krácení vdovských a vdoveckých důchodů

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *