Nezval: Návrh důchodové reformy

Admin HLP Leave a Comment

Vážený pane profesore Potůčku,
píši Vám jako předsedovi „důchodové komise“, která pracuje na přípravě důchodové reformy. Dovolte mi, abych Vám sdělil několik názorů občana-starodůchodce (71 let).
Dnes (23. 6. 2014) po Vašem vystoupení v “Hyde parku” na ČT 24 chci jednak ocenit Vaši fundovanost v problematice důchodových systémů i v širších sociálních hlediscích. Dovolte mi, abych vyslovil názor k některým souvislostem v rámci “důchodové reformy”.
Z vyšších dobře placených funkcí se nerado odchází do starobního důchodu, proto zůstávají zejména zaměstnanci ve vedoucích funkcích (bez ohledu na výkonnost, která objektivně vzato zásadním způsobem po 60-tém roce klesá) ve svých funkcích, nebo je vlivem sebezáchovy a solidarity, nebo kolegiality, ponechávají vyšší vedoucí dále pracovat vč. vysokých platů a odměn, neboť to neplatí ze svého a odbory již nemají sílu „tlačit“ na jejich odvolání po dovršení důchodového věku, i když jak jsem zdůraznil jejich výkonnost ( objektivní přínosnost) je ( až na světlé výjimky) na minimu. Týká se to samozřejmě i nižších zejména vedoucích funkcí ve státních a polostátních podnicích a státní správě a samosprávě.
Doporučení: 1. Doporučuji v rámci důchodové reformy (zákonem) stanovit, že s každým pracovníkem, který dovrší důchodový věk bude ukončena ( mnohdy formálně) pracovní smlouva na dobu neurčitou a pokud bude oboustranný zájem zaměstnavatele i zaměstnance, bude s ním sjednána nová pracovní smlouva, s novým funkčním zařazením a novými platovými podmínkami, navíc ale již jen na jeden rok ( případně i kratší období dle potřeb zaměstnavatele), s opakováním na další období, nejdéle opět na jeden rok. Rovněž by bylo nutno dořešit, jak v případě volených placených politiků jednotlivých stran (včetně zákonodárců), moci výkonné, zákonodárné a také moci soudní. Odpůrcům, kterým by tento způsob „redukce“ dobrého bydla po dovršení důchodového věku v mnoha případech znemožnil nezasloužený plat se to nebude líbit s poukazem na administrativní náročnost. Navíc by měl být zrušen ( pokud tomu tak již není) souběh důchodu a platu ze zaměstnání, nebo plat v souběhu s důchodem podstatně progresivně daněn! Podle mého názoru by nemělo být podporováno zaměstnávání lidí v důchodovém věku! Pokud někdo pociťuje potřebu aktivně jako zaměstnanec pracovat, neměl by brát souběžně i důchod! Obecně by mělo platit a při důchodové reformě by mělo být sledováno hledisko, aby lidé důchodového věku pobírali důchod a uvolnili místa pro mladé nezaměstnané, pobírající státní podporu! Nutno uvést některé ještě přijatelné varianty ( krátké pracovní úvazky důchodců, ale bez řetězení, práce jako výpomoc na kratší pracovní úvazek apod.). Vždy je nutno ale sledovat, aby lidé důchodového věku nezabírali pracovní místa mladým lidem (často i po škole), aby jejich pracovní činnost ( často jen ze známosti nebo setrvačnosti), nebyla tak finančně výhodná jako dosud. Časté jsou případy, že při dovršení důchodového věku odchází zaměstnanec s vyplaceným vysokým „odchodným-odstupným“, aby s menší časovou prodlevou dále pracoval jako důchodce!
2. Pro důchodové zabezpečení postačí „první pilíř“ ( s případným zvýšením odvodu z 28% na 30% a samostatným účtem, odděleným od státního rozpočtu) a „třetí pilíř“ se zásadním
zvýšením progresivity příspěvků zaměstnavatele v závislosti na výši příspěvku zaměstnance s tím, že jednorázový výběr naspořené částky zaměstnancem je možný až po dosažení důchodového věku (třeba i s nějakou penalizací) a s tím, že v tomto případě nemá nárok na výběr příspěvku zaměstnavatele. Z tohoto příspěvku (zaměstnavatele) bude průběžně vyplácen podle „příslušného klíče“doplatek k důchodu. V případě třetího pilíře (při stávajících penzijních fondech) progresivně zvýšit příspěvky zaměstnavatele v závislosti na příspěvcích zaměstnance až do výše příspěvku zaměstnance 2000 Kč. Od příspěvku zaměstnance 2000 Kč výše, by měl již být příspěvek zaměstnavatele nulový, neboť většina zaměstnanců si vyšší příspěvek jak 2000 Kč nemůže reálně dovolit a přispívat těm, kdo mají neúměrně vysoké a ve většině případů nezasloužené platy není třeba! Vysoce příjmoví nechť využívají k zabezpečení ve stáří jiných nabídek peněžních ústavů. V případě jednorázového výběru umožnit vybrat jen částku naspořenou zaměstnancem ( nikoli státní příspěvek). Státním příspěvkem vylepšit vyměřený důchod. V případě úmrtí (před výměrem důchodu) také pozůstalým umožnit v rámci dědického řízení jen výběr příspěvku zaměstnance, státní příspěvek v tomto případě zůstává státu!
3. Zásluhovost doporučuji akceptovat (v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu) pouze při vyměřování důchodu! Při valorizaci již ne! Valorizovat stejnou částkou všechny důchody!
Zdůrazňuji enormně nízké nastavení výměru výběru (odvodu) na sociální zabezpečení u OSVČ oproti zaměstnancům! Nejde jen o porovnání s ostatními zeměmi, ale i o to, že v ČR máme zdaleka nejvíce OSVČ oproti ostatním zemím, takže výběr je o to enormně nižší! ( Proč je tolik OSVČ je všeobecně známo-většinou odvádějí státu minimum a užívají si pro ně výhodně státem nastavených parametrů! Navíc není téměř žádná kontrola jejich účetnictví, ani nejsou omezené-vázané náklady v závislosti na vykázaných tržbách!). Zaměstnávají – li OSVČ důchodce ( většinou na zkrácený úvazek), platí je často “hotovými penězi” mimo účetnictví. Kde je berou, o to se nikdo nezajímá!
Ano, jak jste správně uvedl, celý daňový systém je překonaný a je třeba jej změnit a to i v oblasti dědických a darovacích daní. Doporučuji ale do určité výše ( cca 5 mil. Kč) i nadále v „přímé větvi“ u jednotlivých dědiců nezdaňovat. Nad 5 mil. Kč zdaňovat progresivně! Progresivně je třeba zdaňovat zejména příjmy fyzických osob od výše dvojnásobku průměrného měsíčního příjmu ve státě!
Pokud se týká statistického argumentu vyššího “dožití”, je to kamufláž -. zkreslená skutečností, že se lidé dožívají díky lékařské vědě vyššího věku, ale vesměs jako “ležáci” v LDN a jiných ústavech sociální péče! Fyzická a duševní výkonnost je úplně něco jiného a prudce ( až na výjimky) klesá od 60-ti let dále! Týká se to zejména fyzické výkonnosti!
Nesděluji Vám asi nic objevného, nicméně jsem přesvědčen, že můj názor není ani necitlivý, ani neobjektivní a asociální. Vážím si Vašich názorů a přeji jak Vám, tak i v zájmu současných i budoucích důchodců úspěch ve Vaší nelehké práci.

S pozdravem Ing. Pavel Nezval

 ________________

Autor poskytl souhlas se zveřejněním příspěvku na webových stránkách Odborné komise pro důchodovou reformu. Příspěvek nevyjadřuje názor Odborné komise pro důchodovou reformu, nýbrž pouze osobní názory a zkušenosti autora. Příspěvek neprošel jazykovou ani věcnou korekturou.

AdminNezval: Návrh důchodové reformy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *