Nejčastější dotazy

Zajímá Vás, jaký je rozdíl mezi stálými a přidruženými členy či zda jsou jednání veřejná? Nebo Vás zajímá, kdo v komisi zasedá a kdo je v jejím čele? To a ještě mnohem více se můžete dozvědět právě na této stránce. A pokud nenaleznete odpověď na svou otázku, určitě neváhejte a napište nám…

1. Co je úkolem Odborné komise?

Odborná komise má především zhodnotit stav českého důchodového systému a připravit široce sdílený návrh pokračování důchodové reformy v České republice tak, aby byl zabezpečen přiměřený důstojný důchod, posílen princip zásluhovosti, došlo k narovnání transferu mezi rodinou a společností a byly ustanoveny principy nastavení věku odchodu do důchodu. Odborná komise připraví komplexní a vzájemně provázané sady konkrétních návrhů na změnu důchodového systému a systému zdanění práce v oblasti sociálního pojištění, která přinese v čase stabilní řešení v oblastech šesti cílů.

Nepominutelným cílem Odborné komise při vytváření návrhů na změny důchodového systému je hledání široké podpory napříč politickým spektrem i u občanské a odborné veřejnosti. Všechny cíle důchodové komise vycházejí z Mandátu.

Cíl č. 1:
Navrhnout konkrétní mechanismus, pomocí kterého bude prováděno pravidelné hodnocení nastavení důchodového věku.
Cíl č. 2:
Navrhnout takovou podobu valorizačního mechanismu, který zajistí úměrnou a důstojnou výši důchodu po celou dobu jeho výplaty.
Cíl č. 3:
Navrhnout konkrétní způsob ukončení systému důchodového spoření.
Cíl č. 4:
Navrhnout takové nastavení parametrů systému, při kterém dojde k posílení principu zásluhovosti bez negativního dopadu na ochranu před chudobou u populace důchodců.
Cíl č. 5:
Navrhnout změny parametrů doplňkových důchodových systémů, zejména pak poskytované státní podpory s cílem motivovat k vytváření dlouhodobých úspor na stáří a k využití pro výplatu pravidelné penze a s ohledem na možnosti jednotlivých typů rodin a domácností.
Cíl č. 6:
Navrhnout takovou podobu transferů mezi občany, rodinami a státem zprostředkovaných důchodovým systémem, která zajistí vyvážené a všeobecně akceptované postavení všech typů domácností.

2. Jak má být cílů Odborné komise dosaženo?

Maximální snaha bude vyvinuta k nalezení konsensuálních řešení, která posílí sociální soudržnost. Řešení budou navržena tak, aby příslušné zákony vstoupily v platnost nejpozději k 1. lednu 2017, resp. k 1. lednu 2016 u cíle č. 3. Doporučený komplex návrhů musí zároveň respektovat jejich administrativní proveditelnost a naplňovat oba hlavní aspekty důchodového systému, tj. zajištění důstojné životní úrovně důchodců a posílení principu zásluhovosti. Za tím účelem Odborná komise připraví analýzu dopadů všech návrhů i celého komplexu na příjemce dávek, na jednotlivé typy rodin a domácností a na státní rozpočet.

Navržené změny musí rovněž respektovat mezinárodní závazky České republiky vyplývající z ratifikovaných úmluv a kodexů. Komplexní návrhy změn musí brát také v potaz závazky vyplývající z členství v Evropské unii, zejména závazky České republiky v rámci Evropského semestru a cílů strategie Evropa 2020. pro plnění konkrétních úkolů v rámci komise ustavit pracovní týmy složené z členů komise a přizvaných odborníků.

3. Kdo v Odborné komisi zasedá?

Odborná komise vznikla za účelem nalezení široké shody o budoucím směřování důchodového systému. Proto se členy Odborné komise stali odborníci v oblasti ekonomie, sociologie a demografie, zástupci koaličních i opozičních stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, sociálních partnerů, České národní banky, Českého statistického úřadu, Úřadu ombudsmana a také relevantních občanských a profesních sdružení a asociací.

Podívejte se na podrobný seznam členů.

4. Jaký je rozdíl mezi stálými a přidruženými členy?

Odborná komise je kolektivním orgánem složeným ze stálých členů a přidružených členů. Stálými členy jsou v intencích Programového prohlášení vlády a Koaliční smlouvy předseda Odborné komise, zástupci politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, zástupci odborových organizací, zástupci zaměstnavatelských organizací a odborníci z oblasti sociologie, demografie a ekonomie. Přidruženými členy jsou zástupce Českého statistického úřadu, zástupce Rady seniorů ČR, zástupce Národního centra pro rodinu, zástupce České ženské lobby, zástupce Asociace penzijních společností a zástupce České asociace pojišťoven.

Pouze stálí členové mají právo rozhodovat o návrzích komise určených politické reprezentaci.

Více se můžete dočíst ve Statutu Odborné komise pro důchodovou reformu.

5. Kdo stojí v čele Odborné komise?

Do čela Odborné komise byl jmenován Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. Předsedu Odborné komise jmenuje a odvolává ministryně práce a sociálních věcí.

6. Jsou jednání Odborné komise přístupná veřejnosti?

Jednání Odborné komise nejsou přímo přístupná veřejnosti.

7. Dozvím se tedy, o čem a jak jednala Odborná komise?

Činnost Odborné komise je maximálně transparentní. Průběžně je zveřejňován stav debaty, záznamy z průběhu diskuzí, požadavky odborné komise vůči odborným útvarům ministerstev a dalším orgánům státní správy, průběžné zprávy, podkladové materiály a návrhy směřující k politickému rozhodnutí. Vše je zveřejňováno v sekci Práce komise.

8.  Co bude výstupem Odborné komise?

Finální výstupy a doporučení budou představeny ve formě Závěrečných zpráv. Závěrečné zprávy Odborné komise budou obsahovat návrhy konkrétních změn, doplněné o popis zkoumaných oblastí spolu s analýzou dopadů, které budou sloužit obhajobě návrhů.

Odborná komise bude rovněž publikovat Průběžné zprávy k cílům, jejichž naplnění se předpokládá v delším časovém horizontu. Průběžné zprávy budou předkládány předsedou Odborné komisi s tříměsíční periodou.

 

9.  Jak se Odborná komise rozhoduje?

Odborná komise přijímá svá stanoviska ke stanoveným šesti cílům na základě konsensu přítomných členů. Ve zcela výjimečných případech je možné přijmout stanovisko pouze na základě většinového souhlasu stálých členů. Nesouhlasící členové mají právo své odlišné stanovisko zveřejnit a zdůvodnit.

Více o organizaci jednání Odborné komise si přečtěte v Jednacím řádu.

10.  Jak mohu Odbornou komisi kontaktovat?

Chcete-li poslat Odborné komisi pro důchodovou reformu jakýkoliv podnět, či dotaz, využijte prosím emailovou adresu OKduchody@mpsv.cz.

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Nebojte se a určitě nám napište. Pokusíme se Vám odpovědět co nejrychleji, nejpodrobněji a nejpřesněji.


Napište nám na

OKduchody@mpsv.cz

AdminNejčastější dotazy